Hromada

Сльоза Клоуна/Łza Klauna/The Clown’s Tear/Lacrima Clovnului/

Krzystof Czyżewski

нестерпно у посмертну ніч людини

з пітьми падіння вона підносить безсонних

під міст Скакуна до оборони Бучі

котиться по обличчі

закривавленої Землі

зі зболеним лицем Ірпеня

вмочайте у ній кінчики пер Земляни

це чорнило і досі пише правду

слово злите водно з тілом Харкова

віддайте свої правду і харч

серцем розумному

бунтові Києва

будьте на висоті погляду в вічі

клоуна що сильним світу цього не вклоняється

він тут їм в лице через міст Запоріжжя

і в очах його досі

вагітна на ношах

мер із Гостомеля

саваном сльози огортає світло померлих

і зморшкою Дніпра спливає у серце народу

прямує до вас грецьким берегом Одеси

прямує по ваші сни

до самого Риму

несе зраджений Крим

несе сльозу дитини не ту що в Івана

в ім’я якої усе дозволено тож росіяни

розстріляли дитячий садок у Старобільську

не віддасть квитка

похилений над кожним

серед руїн Херсона

йде далі ніж простягається влада бестії

з пекла відкритого неба до вас

іде розбомбленим мостом Європи

зі сльозою маленької еврімена

крик мораліте

несе з Маріуполя

він з Алеппо Сараєва Варшави

він з Ґерніки Грозного і Масади

несе притулок старих убитих у Кремінній

боїтеся клоуна

зв’язані краваткою

ледь видні крізь пальці Китаю

фальшивою вагою відділяєте красу

від блага ви кого осиротила правда

губите слід меридіана з Чернівців

кажете що клоуна

лишив далеко позаду

єврей із Кривого Рогу

але та сльоза неминучої трагедії

хто наважився б витерти її з лиця

скутого німим криком Бабиного Яру

він іде до вас іншим

відклавши набік папірець

розповість про Росію

розступіться хай ввійде у ваше серце

той що ясновидить темряву і стоїть на колінах

біля мертвих із черги по хліб у Чернігові

він перетворює Землю сльозою

клоуна перемога

йде з України

Translation: Ostap Slyvynsky

nie do zniesienia w pustą noc człowieka

z pomroki upadku wznosi bezsennych

pod most Skakuna ku obronie Buczy

toczy się po twarzy

zakrwawionej Ziemi

z grymasem Irpienia

maczajcie w niej stalówki piór Ziemianie

ten atrament wciąż jeszcze pisze prawdę

słowo zestrzelone z ciałem Charkowa

oddajcie swe racje

sercem rozumnemu

buntowi Kijowa

stańcie na wysokości spojrzenia w twarz

klauna co mężom stanu się nie kłania

on tut im pod prąd przez most Zaporoża

i w oczach mu stoją

ciężarna na noszach

mer z Hostomela

całunem łzy owija światło zmarłych

i zmarszczką Dniepru spływa w serce narodu

idzie ku wam greckim brzegiem Odessy

idzie po wasze sny

do samego Rzymu

niesie zdradzony Krym

niesie łzę dziecka inną niż Iwana

w imię której wszystko wolno więc ruskie

rozstrzelali przedszkole w Starobielsku

nie odda biletu

schylony nad każdym

w gruzach Chersonia

idzie dalej niż sięga władza bestii

z piekła otwartego nieba ku wam

idzie rozbombionym mostem Europy

ze łzą everymana

krzyk moralitetu

niesie z Mariupola

on z Aleppo Sarajewa Warszawy

on z Guerniki Groznego i Masady

niesie dom starców zabitych w Kremiennej

boicie się klauna

zawiązani w krawat

przymknięci okiem Chin

fałszywą wagą rozdzielacie piękno

od dobra przez prawdę osieroceni

gubicie ślad meridiana z Czerniowiec

mówicie że klauna

zostawił za sobą

Żyd z Krzywego Rogu

lecz ta łza powracającej tragedii

któż odważyłby się ją zetrzeć z twarzy

skutej niemym krzykiem Babiego Jaru

idzie ku wam inny

bez czytania z kartki

opowie o Rosji

zróbcie mu miejsce niech wejdzie wam w serce

ten co ciemne jasno widzi i klęczy

przy martwych z kolejki po chleb w Czernichowie

przemienia Ziemię łza

klauna peremoha

idzie z Ukrainy

Nota:

tut – rozbombiony – peremoha: trzy słowa ukraińskie:

tut – nawiązuje do wypowiedź prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego, nagranej przez niego na komórkę na samym początku wojny, gdy Amerykanie proponowali mu pomoc w ucieczce z kraju: Ja tut! – jestem tutaj, w Kijowie, z żołnierzami, z narodem, i pozostanę tu do końca

rozbombiony – zbombardowany most, z otwartego nieba, którego Europa i świat nie chce pomóc Ukrainie zamknąć dla rosyjskich samolotów

peremoha – zwycięstwo; szczególne słowo, inne niż wieńczące bój łacińskie victoria, bliższe polskiemu przezwyciężeniu, podkreślające długą drogę przemiany; koniec wojny to jeszcze nie zwycięstwo

is unbearable to the sleepless 

who keep vigil while darkness falls on Skakun’s bridge

blasted in defence of Bucha

it rolls down the face

of an Earth bloodied

with the pained grimace of Irpien

Denizens of Earth, dip your nib in it

this ink writes the truth still

the word shot down along with the body of Kharkiv

forget about your reasons

they know their heart is right

the defenders of Kyiv

stand eye to eye with the clown

he bows down not to statesmen

he stays put tut – against the tide – on the bridge of Zaporizhia

for before him he sees  

the pregnant woman on a stretcher

and the mayor of Hostomel

he winds the dead’s light in the tear’s shroud

he flows along the wrinkle of the Dniepr into the nation’s heart

he marches towards you, along the Greek shores of Odessa

he snakes his way through your dreams

all the way to Rome

bearing a betrayed Crimea 

he bears the tear of a child who isn’t Ivan’s

in whose name everything was permitted and so the Russians

shot up a kindergarten in Starobielsk

he will not renounce faith

as he bends over each one buried

in the ruins of Kherson 

he reaches further than does the beast’s power

from the hell of the open sky, he marches towards you

along the rozbombiony bridge of Europe

in the tear of the Everyman

he carries the morality play’s cry

from Mariupol

the one from Aleppo Sarajevo Warsaw

the one from Guernica Grozny and Masada

he bears the nursing home for the elderly killed in Kreminna

you, tied up in your ties,

fear the clown

and like China you turn a blind eye

with false weight you detach beauty

from the good, orphaned from truth

you lose track of the meridian from Chernivitsi

you say he left the clown

behind, the Jew

from Kryvyi Rih

but this tear in the recurring tragedy

who would dare wipe it from the face

chained by the mute cry of Babi Yar

that one marches toward you

not reading from a script

he tells about Russia

make room for him, let him enter your heart

the one who sees darkness clearly and kneels

by the dead waiting in line for bread in Chernihiv

the clown’s tear

transforms the Earth, the peremoha

marches from Ukraine

trans. Diana Kuprel

*The Polish original uses three Ukrainian words: tut = here, and refers to Zelensky’s declaration that he will stay in Ukraine to fight; rozbombiony = bombed out; and peremoha = a long- and hard-fought victory in a battle that will go on.

**The Ivan is a reference to Ivan Karamazov in Dostoyevsky’s novel, The Brothers Karamazov.

Este insuportabil pentru cei fără somn

care veghează în timp ce întunericul cade pe podul Skakun

aruncat în aer să apere Bucha

se rostogolește pe fața

Pământului însângerat

cu grimasă dureroasă în Irpien

Locuitori ai Pământului, înmuiați-vă penelul în el

această cerneală încă scrie adevărul,

cuvânt redus la tăcere odată cu cadavrul lui Harkov,

uitați de motivele voastre

apărătorii Kievului știu că inima lor este dreaptă

priviți clovnul în ochi

el nu se înclină în faţa oamenilor de stat

el rămâne tut – împotriva curentului – pe podul din Zaporizhia

să privească femeia însărcinată pe targă

si primarul din Hostomel

el înfășoară lumina morților în giulgiul lacrimii

curge prin cutele Niprului în inima neamului

mărșăluiește spre tine de-a lungul țărmurilor grecești din Odessa

șerpuiește prin visele tale până la Roma

purtând o Crimee trădată

el poartă lacrima unui copil care nu este al lui Ivan

în numele căruia totul era permis așa că rușii

au bombardat o grădiniță în Starobielsk

el nu se va lepăda de credință

în timp ce se apleacă asupra fi ecărui om îngropat

în ruinele Hersonului

el depășește puterea fi arei

din iadul cerului deschis, el vine spre tine

pe podul rozbombiony al Europei

în lacrima Fiecărui OM

el poartă urletul jocului de moralitate

din Mariupol

cel din Alep Sarajevo Varșovia

cel din Guernica Grozny şi Masada

el poartă azilul de bătrâni uciși în Kreminna

voi țintuiți de legăturile voastre

vă temeți de clovn

închideți ochii precum China

cu falsă greutate scoateți frumusețea

din bine, orfanul din adevăr

pierdeți urma meridianului de la Chernivitsi

spuneți că el l-a lăsat în urmă pe clovn

evreul de la Kryvyi Rih

dar această lacrimă în tragedia care se repetă

cine ar îndrăzni s-o șteargă de pe chipul

încătușat de strigătul mut al lui Babi Yar

acela mărșăluiește spre voi

fără să citească dintr-un scenariu

el povestește despre Rusia

făceți-i loc, lăsați-l să intre în inima voastră

pe cel care vede clar întunericul și îngenunchează

în fața morților care așteaptă la coadă pâine în Cernihiv

lacrima clovnului

transformă Pământul, peremoha

mărșăluiește din Ucraina

Traducere de Carmen FIRAN

* Sunt folosite trei cuvinte ucrainene: tut = aici, și se referă la declarația lui Zelensky că va rămâne în Ucraina pentru a lupta; rozbombiony = bombardat; și peremoha = o victorie îndelungată și greu de obținut într-o bătălie care va continua.

** Ivan este o referire la Ivan Karamazov din romanul lui Dostoievski, Frații Karamazov.


Krzystof Czyżewski is a practitioner of ideas, writer, philosopher, culture animator, theatre director, editor. He is co-founder and president of the Borderland Foundation (1990) and director of the Centre “Borderland of Arts, Cultures and Nations” in Sejny. Together with his team, in Krasnogruda on the Polish-Lithuanian border he revitalized a manor house once belonged to Czesław Miłosz family, and initiated there an International Center for Dialog (2011).

 Among his books are: The Path of the Borderland (2001), Line of Return (2008), Trust & Identity: A Handbook of Dialog (2011), Miłosz – Dialog – Borderland (2013), Miłosz. A Connective Tissue (2014), The Krasnogruda Bridge. A Bridge-Builder’s Toolkit (2016), A Small Center of the World. Notes of the Practitioner of Ides (2017, Tischner Award for the best essayist book of the year), Żegaryszki (2018, haiku poems), and Towar Xenopolis (2019).

Initiator of intercultural dialogue programs in Europe, Caucasus, Israel, Central Asia, Indonesia, Bhutan and USA. Teacher and lecturer, a visiting professor of Rutgers University and University of Bologna. 

He received the title of the Ambassador of European Year of Intercultural Dialog (Brussels). He is a laureate of Dan David Prize 2014 and Irena Sendlerowa Prize 2015. Together with the Borderland team he is the 2018 Princess Margriet European Award for Culture (Amsterdam) laureate. 

Take The Next Step

Submit your application

Undergraduate

To apply to any of our Bachelor's programs (Except the Bachelor's Program for Adult Transfer Students) complete and submit the Common App online.

Graduates and Adult Learners

To apply to any of our Master's, Doctural, Professional Studies Diploma, Graduates Certificate, or Associate's programs, or to apply to the Bachelor's Program for Adult and Transfer Students, complete and submit the New School Online Application.

Close